Zpráva ECTES 2017

15. 5. 2017

Vážení kolegové, členové České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
ve dnech 6. - 9. května 2017 proběhl v Bukurešti 18-tý kongres ESTES. Mimo odborných aktivit, byla součástí kongresu i pracovní setkání výborů, pracovních skupin a generální zasedání ESTES, jichž jsem se (jako národní delegát za ČSÚCH od roku 2016) zúčastnil.

Již v sobotu 6. května proběhlo zasedání EAC (ESTES Advisory Council), jehož členy jsou vice-president, chairman edukační komise, chairmani jednotlivých sekcí a všichni národní delegáti. Schůzi řídil současný chair EAC Mauro Zago (Itálie). V úvodu referovali rumunští organizátoři o přípravě kongresu, poté promluvili o činnosti vedoucí jednotlivých sekcí:
- Skeletal trauma and sport medicine (K. Wendt, Holandsko)
- Polytrauma (H. C. Pape, Švýcarsko) 
- Emergency Surgery (S. Andreas, Rakousko)
- Visceral Trauma (R. Louis. Švédsko)
- Disaster a Military Surgery (M. Bemelman, Holandsko)
- Educational Committee (P. Talving, Estonsko).

Následovaly diskuze malých skupinách, jejichž cílem bylo zjistit názory národních delegátů na otázky vyplývající z několik tematických okruhů:
- zapojení „malých zemí“ do ESTESu
- je třeba změnit formát ECTESu a pokud ano, pak jakým způsobem? 
- jak přitáhnout více členů (které benefity jsou atraktivní)
- jak oslovit v jednotlivých zemích „neglected comunity“ z pohledu ESTESu (ortopedy, intenzivisty apod…)
- na jakých nových iniciativách by měl ESTES pracovat (výzkumy, registry, guidelines…)

Na konci tohoto setkání, které trvalo celkem 5 hodin, informoval Dominik Heim (Švýcarsko) o schůzi EAC, která se bude konat 9. 9. v Zurichu.

Z jednotlivých příspěvků i samotné diskuze vyplynulo, že ESTES je pro odbornou veřejnost „málo čitelný“. Uvnitř společnosti převažuje názor, že posláním ESTESu je holistický přístup k léčbě poranění. Programem svých akcí a především každoročního kongresu by rád mimo traumatologů oslovil větší množství ortopedů, „emergentních chirurgů“ a všech specializací, které se na léčbě úrazů podílí. Nicméně počet členů ESTESu zůstává už několik let bez většího nárůstu přibližně na 350 členech a 31 odborných společnostech. Současně jsou zde další velké kongresy (EFORT, DKOU atd). Obecně klesá v dlouhodobém horizontu i zájem vystavovatelů a tedy i sponzorů, což se projevuje i faktem, že poslední 3 kongresy ECTES byly „ztrátové“ a ESTES je musel dotovat ze svého rozpočtu. Objevil se i názor pořádat ESTES střídavě ve 3-4 „levnějších“ lokalitách – Frankfurt, Praha, Vídeň, Basilej.

Vzhledem k heterogenitě názorů jednotlivých delegátů na jednotlivé tématické okruhy nebylo dosaženo konsenzu ve smyslu zásadnějších změn ve formátu nebo náplni kongresu, což je při současné situaci spíše na škodu. Můj názor je, že v posledních letech je (a „Bukurešť“ to jen potvrdila) program velmi nepřehledný a roztříštěný a chybí nosné téma, které by se třeba mohlo plně vyčerpat z pohledu více odborností.

V neděli 7. května jsem se ráno setkal s P. Rommensem (Generální sekretář ESTESu) a F. Fehringerem (organizační společnost MUNDIAL – která ECTES již několik let zajišťuje), kteří mne informovali o tom, že Praha byla oficiálně potvrzena jako hostitel ECTESu v květnu 2019 a dále o tom, že Executive Board se rozhodl z nabízených možností uspořádat kongres v Clarion Congress Hotelu, který nejvíce vyhovuje současným požadavkům na zázemí, přednáškové prostory a prostory pro vystavovatele i možnost ubytování.

V poledne téhož dne proběhly pracovní schůze jednotlivých sekcí ESTESu. Náš zástupce je stálým členem sekce "Skeletal trauma and sports medicine". V sekci, kterou vedl její končící chairman Klaus Wendt (Holandsko) a nastupující chairman Radko Komadina (Slovinsko), byla na programu reference pracovní skupiny pro vytvoření společných doporučení pro léčbu zlomenin proximálního humeru. Výhrady k této práci projevil především S. Nijs (Belgie) po stránce odborné a případného užitku možného výstupu z ní. Dále byla diskutována snaha skupiny jihoevropských zemí (především bývalé Jugoslávie) uspořádat pod patronací ESTESu společný kongres, na který by byli pozváni i zástupci ortopedů, chirurgů a jiných specializací pečujících o traumata, s cílem získat nové členy společnosti a potažmo návštěvníky ECTESu. Otázkou zůstává, zda budou tyto cíle naplněny a jestli je tato akce při současné finanční situaci společnosti únosná. Dalším bodem programu bylo stanovení témat pro ECTES v příštím roce (Valencie, 6. - 8. května 2018). Problémem, jak se ukázalo, nebyla ani tak nepřítomnost zástupce ze Španělska, jako spíše opět neshoda v tom, zda postavil 20 témat pokrývající vše (a zároveň nic pořádně) anebo vymyslet. Definitivní vyřešení bylo proto odloženo na WebEx-ovou konferenci, která nás čeká příští měsíc.

V souvislosti s průběhem výše zmíněné diskuze je zřejmé, že zde může být určitý prostor pro ovlivnění programu pro Pražský ECTES v roce 2019. Proto oslovuji tímto všechny členy ČSÚCH k zodpovězení několika otázek, které nám pomohou udělat si představu u názoru členské základny před jednáním na příštím kongresu. Prosím o vyplnění dotazníku kongres ESTES. Za Vaše odpovědi velmi děkuji.

Třetí den pak proběhlo tradiční generální zasedání pro všechny členy ESTESu, které vedl současný prezident J. Tilsed (UK). Byly zde prezentovány především již výše zmíněné informace z jednání předchozích dnů. Novým prezidentem ESTESu pro období 2017-2018 se stal Ch. Josten (Německo). Pola Rommense, který po víceletém působení odstupuje z funkce generálního sekretáře, nahradí ve funkci Klaus Wendt (Holandsko).

Doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
Národní delegát ESTES za ČR

Odborné akce

zobrazit vše

Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku